Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

SAS, W., GABRYŚ, K., SZYMAŃSKI, A.: Wpływ tempa przykładania obciążenia na parametry odkształceniowe gruntów organicznych
The influence of loading rate on deformation of organic soil

BAJKOWSKI, S., ŁASISZ, K.: Pomiary dna rzeki i zwierciadła wody na progach kamiennych
Measurements of river bed and water profile on permeable stone falls

HEJDUK, L.: Tendencje w zmianach stężeń form fosforu i azotu w sąsiadujących rzekach Zagożdżonce i Zwoleńce
Tendencies in variability of phosphorus and nitrogen forms in neighbour Zagożdżonka and Zwoleńka Rivers

JADCZYSZYN, T., IGRAS, J., NOWOCIEŃ, E., PODOLSKI, B., WAWER, R.: Wartość rolnicza gleb w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki
Agricultural value of soils in upper part of Zagożdżonka River watershed

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

PAWLUK, K.: Nowe metody unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest
The new methods of neutralizing the construction wastes containing asbestos

GÓRECKA, A., KODA, E.: Analiza możliwości ograniczenia zagrożeń środowiska wodno-gruntowego, wynikających z eksploatacji modernizowanego składowiska odpadów komunalnych
Analysis of possibilities to reduce the risks of groundwater pollution resulting from operating of the modernized sanitary landfill

BUJAKOWSKI, F.: Modelowanie równowagi termodynamicznych wód z horyzontu dolnojurajskiego ujętych w odwiercie geotermalnym Gostynin GT-1
Thermodynamic equilibrium modelling of groundwater from Lower Jurassic aquifier explored in Gostynin GT-1 geothermal boreholeCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw